Domů /

Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu

1 Rozsah platnosti

Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu poskytovanou dopravcem Umbrella Coach & Buses s.r.o., Dolnojirčanská 22a, 140 00 Praha 4 – Kamýk, dále jen Umbrella, určují podmínky pro přepravu osob a zavazadel v autobusech zajišťující dálkové spoje.

2 Smluvní strana zajišťující rezervaci cest

Smluvní stranou pro rezervaci cest (prodejce jízdenek) dálkových spojů společnosti Umbrella a stranou zajišťující možnost užívání on-line portálů je společnost FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Mnichov, Německo, dále jen FlixMobility.

3 Právo na přepravu

3. Právo na přepravu vzniká v momentě uzavření smlouvy o přepravě, která je uzavřená v souladu se zákonem o přepravě osob a v souladu s ustanoveními českého zákona o silniční dopravě.

3.2 Potvrzení rezervace (viz bod 4.1) opravňuje cestujícího k jízdě mezi výchozí a cílovou stanicí, jež jsou uvedeny na jízdence. Pozdější nástup nebo dřívější výstup z vozidla nedovolují právní předpisy.

3.3 Bez předchozí rezervace může být jízdenka prodána při nástupu do vozidla jen tehdy, pokud je na palubě autobusu volné místo pro požadovanou cestu.

3.4 V případě zastávky na znamení vzniká povinnost k přepravě pouze v případě, že cesta byla rezervována z nebo na tuto zastávku v odpovídající době předem. Zastávky na znamení jsou jako takové označeny v příslušných jízdních řádech. Odpovídající termíny předběžné rezervace jsou stanoveny v příslušných jízdních řádech.

4 Jízdenky, přepravní poplatky

4.1 Za přepravu musí být uhrazeny stanované přepravní poplatky. Za jízdenku je považováno potvrzení rezervace v tištěné formě nebo zobrazené v elektronické podobě (soubor PDF) spolu s platným úředním dokladem totožnosti opatřeným fotografií. Pokud je jízdenka zakoupena na palubě vozidla, pak je za potvrzení rezervace považován ručně vyplněný nebo tištěný doklad o zaplacení. Jízdenky se vydávají na jednoho cestujícího a jízdu. Spoje s přestupy (spojení) jsou považovány za jednu jízdu. Během rezervace je nutno poskytnout jméno a příjmení cestujícího, popř. datum narození. Tyto informace budou porovnány řidičem či pracovníky autobusové stanice se seznamem rezervací za účelem ověření nároku cestujícího na přepravu. Tento proces se zpravidla provádí skenováním jízdenky.

4.2 Cestující je povinen provést rezervaci před odjezdem. Vstup do prostoru pro cestující ve vozidle je povolen pouze s platným potvrzením rezervace.

 

4.3 Každý cestující, který má platnou jízdenku, má nárok na jedno sedadlo. Rezervace konkrétních míst není možná. Ve všech vozidlech existuje možnost výběru volného sedadla. Cestujícím s dětmi a jednotlivcům s omezenou pohyblivostí nabízíme místa k sezení přednostně.

4.4 Přepravní poplatky:

4.4.1 Na rezervaci všech cenových rozpětí nebo cenových kvót v souvislosti s jakoukoli specifickou formou rezervace neexistuje žádný právní nárok. Zejména slevy a propagační ceny lze rezervovat on-line pouze částečně.

4.4.2 Děti, žáci, studenti a postižené osoby mají nárok na zlevněné jízdné. V takovém případě musí být při nástupu do autobusu originál odpovídajícího platného dokumentu předložen řidiči. Následující dokumenty jsou vyžadovány:

-        průkaz totožnosti obsahující datum narození pro děti ve věku 0–14 let (včetně)

-        platný žákovský průkaz vydaný jedním z dopravců za účelem dojíždění do školy pro žáky

-        mezinárodní studentský průkaz ISIC nebo ALIVE, EYCA (EURO 26, EURO 26 Student) pro všechny studenty, popř. studentský průkaz vydaný jedním z dopravců pro studenty dojíždějící za účelem vysokoškolského vzdělání

-        průkaz totožnosti obsahující fotku a datum narození pro mladistvé do věku 26 let

-        průkaz ZTP nepo ZTP/P pro postižené osoby

Lístky vztahující se na dětskou, žákovskou, studentskou kategorii  a osoby s postižením jsou platné pouze po předložení žádaného průkazu. Pokud nemůže být žádaný dokument řidiči předložen, zlevněná jízdenka je neplatná a pro vstup na palubu musí být zakoupena nová jízdenka za plnou cenu. Upozorňujeme, že žákovské (studentské) průkazy vydány pouze občanům České republiky nebo občanům jiného státu s trvalým pobytem na území České republiky, platí pouze na trasách uvedených v průkazu.

5 Neplatné jízdenky

Cestující je povinen prokázat se jízdenkou a platným dokladem totožnosti opatřeným fotografií, pokud o to požádají zaměstnanci společnosti Umbrella během náhodné revize jízdenek za účelem kontroly platnosti jízdenky.

6 Zvýšené přepravní poplatky

6.1 Cestující jsou povinni uhradit zvýšený přepravní poplatek v případě zjištění, že si nezakoupili jízdenku pro danou cestu předem nebo při nástupu do vozidla.

6.2 Cestující, u kterých se při kontrole zjistí, že neprovedli platnou rezervaci, jsou povinni poskytnout své správné osobní údaje a na požádání se legitimovat.

6.3 Zvýšený poplatek za přepravu činí dvojnásobek obvyklého jízdného za délku trasy, kterou cestující urazili, nejméně však 60 EUR/1620 CZK, a k tomu jízdné za zbývající vzdálenost do destinace, kam cestující míří. Pokud cestující nejsou schopni potvrdit ujetou vzdálenost, použije se pro výpočet zvýšených poplatků za přepravu výchozí bod trasy.

6.4 Zvýšený poplatek za dopravu musí být zaplacen okamžitě nebo v jiných případech nejpozději do 2 týdnů po obdržení výzvy k zaplacení v textové podobě. Po uplynutí této lhůty bude za každou písemnou výzvu k zaplacení účtován poplatek za zpracování ve výši 5 EUR/135 CZK za předpokladu, že cestující nebude schopen prokázat, že nevznikly žádné nebo nižší náklady na zpracování.

6.5 Společnost Umbrella si vyhrazuje právo přijmout další opatření týkající se dalšího občanskoprávního a/nebo trestního řízení.

7 Storno

7.1 Storno můžete provést buď rezervací jiné jízdenky (zrušením a novou rezervací), nebo jízdenku nevyužijete a následnou úhradu získáte podle obchodních podmínek smluvní strany FlixMobility. Řidiči nemohou změnit nebo zrušit rezervaci.

7.2 Storno, po kterém následuje nová rezervace (např. nová trasa, čas odjezdu, datum cesty) lze provést pouze na webových stránkách FlixMobility, smluvní strany společnosti Umbrella, v souladu s jejími obchodními podmínkami.

8 Jízdní řády

8.1 Změny schválených a zveřejněných časů odjezdů, termínů, tras a tarifů ze závažných důvodů, provedené zejména na základě rozhodnutí licenčního úřadu, jsou vyhrazeny.

8.2 Pokud jsou trasy zveřejněné v jízdním řádu označeny odkazem „po oficiálním souhlasu", licenční postup pro jejich zařazení do jízdního řádu (spojení, zastávka, den cesty, jízdné, atd.) nebyl doposud ukončen.

8.3 Změny v jízdním řádu, které vstoupí v platnost po uzavření smlouvy a za které dopravce neodpovídá (např. dlouhodobé následky přírodních katastrof nebo dlouhotrvajících stavebních prací), neopravňují cestující k uplatnění nároků na náhradu škody, pokud se tyto změny liší jen nepatrně od původně dohodnuté doby odjezdu a příjezdu, tj. maximálně 2 hodiny. Zásadní změny jízdního řádu opravňují cestující k bezplatnému odstoupení od přepravní smlouvy. Cestující se v takovém případě musí obrátit na společnost Umbrella nebo její smluvní stranu zajišťující rezervaci jízdenek FlixMobility. V těchto případech se cestující nemuseli na cestu vydávat. Další práva cestujících zůstávají nedotčena.

9 Zahájení cesty

9.1 Cestujícím doporučujeme dostavit se na místo odjezdu 15 minut před odjezdem autobusu.

9.2 V případě, že cestující nejsou přítomni v plánovaném čase na místě odjezdu určeném pro zvolenou cestu, může být rezervované místo poskytnuto jinému cestujícímu.

9.3 Jsou-li cestující informováni prostřednictvím SMS, e-mailu nebo jinou písemnou formou o nepřiměřeném zpoždění spoje, pak nárok na přepravu v případě nepřítomnosti cestujících propadne po uplynutí času zpoždění specifikovaného v SMS nebo v e-mailu.

9.4 Jméno cestujícího bude porovnáno řidičem či pracovníky autobusové stanice se seznamem rezervací za účelem zjištění, zda má cestující nárok na přepravu. Tento proces se zpravidla provádí skenováním jízdenky. Ve zvláštních případech se cestující musí na požádání řidiče či pracovníků autobusové stanice legitimovat předložením příslušného tištěného nebo elektronického potvrzení rezervace (ve formátu PDF) a platným doklad totožnosti (občanský průkaz, pas nebo podobný doklad).

10 Přestup

10.1 Obecně platí, že uvedené pravidelné spoje jsou přímé. V některých případech může být nutný přestup.

10.2 Pokud je přestup uveden v jízdním řádu, pak společnost Umbrella zaručuje další přepravu cestujících do rezervované destinace. Společnost Umbrella nabízí náhradní přepravu v případě, že kyvadlový autobus není ve výjimečných případech schopen čekat na zpožděný autobusový spoj. V některých případech může být náhradní přeprava zajištěna autobusy provozovanými jinými společnostmi, automobily nebo po železnici. Reklamace na konkrétní formu dopravy se neuznávají. V případě, že je destinace daleko nebo nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní spoje a je nutné pokračovat v cestě následující den, cestujícím bude nabídnuto ubytování zdarma v hotelu střední kategorie.

10.3 Výše uvedené ustanovení platí pouze v případech, kdy byl cestujícím rezervován přímý spoj. V případě, že si cestující rezervují jednotlivé trasy a kombinují je tak, aby tvořili cestu zahrnující přestupy, hrozí riziko chybějícího spoje. V těchto případech nelze nárok na náhradní dopravu nebo hotelové ubytování uplatnit. Společnost Umbrella však vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby informovala cestující o alternativních spojích.

11 Všeobecné povinnosti cestujících

11.1 Cestující musí dodržovat pokyny vydané řidičem a doprovodným personálem.

11.2 Řidič a dispečinkový personál je oprávněn vyloučit osoby z cesty, pokud jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog. Totéž platí pro cestující, kteří ohrožují bezpečnost svých spolucestujících z jiných důvodů nebo významně narušují jejich pohodu. V těchto případech nelze uplatnit nárok na náhradní dopravu.

11.3 Kouření na palubě autobusu není povoleno. Tento zákaz se rovněž vztahuje na elektronické cigarety.

11.4 Cestující odpovídají za zaviněné škody způsobené v autobusu nebo na autobusu.

11.5 Cestující, kteří autobus znečistí úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti, jsou povinni zaplatit společnosti Umbrella poplatek za úklid ve výši nejméně 100 EUR/2700 CZK, přičemž jsou cestující oprávněni předložit důkaz o tom, že nedošlo k žádné škodě nebo že byla škoda podstatně nižší než výše uvedená paušální sazba.

11.6 Dopravci mohou zrušit přepravní smlouvu bez předchozího upozornění v případě, že se cestující chová rušivě, a to i navzdory tomu, že byl verbálně upozorněn řidičem a/nebo ostatními cestujícími o nevhodnosti takového chování pro možnost pokračování v cestě. To platí i v případě, že cestující nedodrží objektivně odůvodněné pokyny (např. bezpečnostní pokyny). V takovém případě je dopravce oprávněn jízdné nevrátit.

11.7 Všichni cestující jsou povinni používat bezpečnostní pásy v rámci zákonných předpisů, pokud jsou jimi autobusy vybaveny.

12 Zvláštní povinnosti cestujících v souvislosti s mezinárodními spoji

12.1 V případě mezinárodní cesty jsou cestující osobně odpovědní za dodržování předpisů týkajících se cestovních pasů, víz, cizích měn, cel a zdraví. Ztráty vyplývající z nedodržení těchto předpisů hradí cestující, a to i v případě, že dojde k jejich změně po rezervaci.

12.2 Během přeshraniční přepravy musí mít cestující u sebe veškeré doklady a průkazy totožnosti potřebné k překročení hranice a musí je na požádání předložit řidiči a servisnímu personálu společnosti Umbrella a jejím partnerům.

12.3 Pokud cestující nemají platné cestovní doklady, přepravní povinnost ze strany společnosti Umbrella zaniká. Storno je povoleno pouze v rámci podmínek uvedených v části Storno.

12.4 Zavazadla mohou zůstat otevřena pouze za účelem urychlení celního odbavení.

12.5 Cestující mohou přepravovat jen takové zboží, které je osvobozeno od cla na základě jeho povahy a množství.

13 Děti a nezletilé osoby

13.1 Pro cesty na území České republiky není dle silničního zákona povinná autosedačka pro přepravu dětí v autobuse. Na cestách v rámci České republiky, děti do 12 let včetně nesmí cestovat na sedadlech za řidičem, na sedadlech za zadním vchodem a na prostředním sedadle v posledni řadě.

 

13.2 Pro cesty do zahraničí, malé děti ve věku od 0 do 3 let mohou být přepravovány pouze ve vhodných dětských sedačkách. Během jízdy musí být zajištěny bezpečnostními pásy v autobuse. Dětské bezpečnostní sedačky musí být opatřeny dvoubodovým pásem a musí být zajištěny dospělým, který doprovází dotyčné malé dítě.

13.3 V rámci České republiky mohou děti ve věku 0–5 let cestovat pouze v doprovodu osoby starší 10 let včetně.

13.4 V rámci České republiky mohou děti ve věku 0–5 let cestovat pouze v doprovodu osoby starší 10 let včetně. Děti a mladiství ve věku 10–17 let , cestující sami mimo Českou republiku musí předložit plnou moc napsanou zákonným zástupcem. Plná moc musí obsahovat výchozí a cílovou stanici cesty, kterou bude dítě absolvovat bez doprovodu, celé jméno a kontaktní údaje podepsaného zákonného zástupce, celé jméno dítěte, jeho datum narození, trvalé bydliště, číslo identifikačního průkazu

14 Handicapovaní cestující a osoby s omezenou pohyblivostí

14.1 Možnost cestovat bude poskytnuta každému bez ohledu na to, zda má zdravotní handicap nebo omezenou pohyblivost. Handicapovaným osobám nebo osobám s omezenou pohyblivostí společnost Umbrella poskytne pomoc v souladu s přílohou 1a a 1b nařízení EU 181/2011 v oblasti odpovědnosti dopravce.

14.1.1 V České republice mají ze zákona postižené osoby nárok na slevu ve výšši 75% z bežné ceny.

14.2 Doprovod, asistenční a vodící psi

14.2.1 Osoba, která vás doprovází, je oprávněna cestovat zdarma, pokud můžete prokázat, že doprovod potřebujete po celou cestu, a to předložením příslušného dokladu ZTP/P, který je jako takový předložen při odjezdu.

14.2.2 Pro zajištění možnosti přepravy handicapovaných osob nebo osob s omezenou pohyblivostí a jejich doprovodu nás musí cestující před rezervací o svých potřebách informovat. (Viz bod 14.5.3).

14.2.3 Asistenční a vodící psi, které tyto osoby potřebují blízko sebe, jsou přepravováni bez dalšího poplatku za předpokladu, že byl poskytnut důkaz nebo odpovídající potvrzení o handicapu dané osoby (viz kapitola 14.2.1). Asistenční psi nemusejí mít náhubek.

14.2.4 Pro zajištění možnosti přepravy doprovodu nebo vodícího psa musí cestující o svých potřebách informovat smluvní stranu FlixMobility před provedením rezervace nejméně 36 hodin před odjezdem.

14.3 Zastávky/autobusové stanice

Společnost Umbrella nemá žádný vliv na infrastrukturní podmínky navštívených zastávek a autobusových stanic, a tím ani na bezbariérový přístup pro handicapované osoby. Společnost Umbrella proto nemůže v tomto ohledu poskytnout žádné záruky. Zodpovědnost za takové podmínky nese příslušný provozovatel stanice.

14.4 Odmítnutí přepravy

14.4.1 V případě že konstrukce nebo infrastruktura vozidla, včetně autobusových zastávek a stanic, fyzicky brání bezpečnému nástupu, výstupu nebo přepravě handicapované osoby nebo osoby s omezenou pohyblivostí, vyhrazuje si společnost Umbrella právo odmítnout přijetí rezervace, vydání nebo zpřístupnění jízdenky nebo umožnění dotyčné osobě nastoupit do vozidla. V takovém případě musí být daná osoba (osoby) informována o všech dalších přijatelných alternativních dopravních prostředcích využívajících služby nabízené společností Umbrella.

14.4.2 Zmíněnou konstrukcí vozidla se rozumí, že přeprava je v současné době možná pouze v případě, že handicapované osoby nebo osoby s omezenou pohyblivostí mohou zahájit cestu samostatně a bez vnější pomoci. Cestující mohou požádat o doprovod osobu podle svého výběru, která je schopna poskytnout pomoc požadovanou pro handicapované osoby nebo osoby s omezenou pohyblivostí za účelem kompenzace výše uvedených omezení. Takovémuto doprovodu je zajištěna bezplatná přeprava a místo na sedadle vedle handicapované osoby nebo osoby s omezenou pohyblivostí, pokud je to možné.

14.4.3 Všechny osoby, jichž se to týká, budou bezprostředně a na požádání písemně informovány o důvodech odmítnutí přepravy do pěti pracovních dnů po obdržení žádosti.

14.4.4 Při prověření možnosti přepravy handicapovaného cestujícího nebo osoby s omezenou pohyblivostí, vydání jízdenky a následného odmítnutí přepravy může cestující a doprovodná osoba postupovat následovně: a) buď požádá o vrácení jízdného a bezplatnou cestu zpět do výchozího místa odjezdu, jak je uvedeno ve smlouvě o přepravě, a to nejbližší možností, nebo b) bude do cílového místa stanoveného ve smlouvě o přepravě pokračovat odpovídající náhradní dopravou.

14.5 Přeprava invalidních vozíků nebo zdravotnických pomůcek k chůzi

14.5.1 Handicapovaní cestující nebo osoby s omezenou pohyblivostí jsou oprávněni bezplatně přepravovat své skládací vozíky nebo pomůcky k chůzi v zavazadlovém prostoru autobusu.

14.5.2 Kromě toho musí mít všechny invalidní vozíky, které jsou na palubě autobusu potřebné, takzvané zatěžovací uzly podle DIN 75078–2, jakož i oprávnění výrobce podle DIN EN 12183 nebo 12184, a to bez ohledu na datum výroby upevňovacích bodů pro zajištění vozíku. Splnění výše stanovených standardů pro přepravu musí být potvrzeno před rezervací prostřednictvím zaslaného formuláře (viz kapitola 14.5.4).

14.5.3 Pro ověření možnosti přepravy je cestující požádán o poskytnutí přesného modelu invalidního vozíku nebo dalších zdravotnických pomůcek smluvní straně zajišťující rezervaci  jízdenek FlixMobility, a to před rezervací, telefonicky 14 – 7 dní před odjezdem (pro přepravu v prostorách pro cestující) nebo 36 hodin (pro přepravu v zavazadlovém prostoru) před odjezdem.

14.5.4 Cestující zaručuje, že invalidní vozík je funkční a technicky způsobilý k bezpečnému používání během jízdy. Invalidní vozík musí splňovat současné platné právní požadavky na bezpečnost. Použití invalidního vozíku během jízdy může být odmítnuto, pokud lze dostatečně prokázat, že bezpečná jízda není možná nebo je sporná. Dopravce nenese odpovědnost za škody způsobené vadným technickým stavem invalidního vozíku.

15 Přeprava předmětů

15.1 Zavazadla:

15.1.1 Množství zavazadel zahrnutých v ceně jízdného je omezeno na počet stanovený na osobu smluvní stranou zajišťující rezervaci cest FlixMobility.

15.1.2 Registrace dodatečných zavazadel musí být provedena v souladu s obchodními podmínkami smluvní strany FlixMobility.

15.1.3 Cestující jsou povinni zavazadlo označit jménem a adresou za účelem správného přiřazení a vydání, a zejména za účelem vyloučení záměny.

15.1.4 Při přestupech jsou za naložení zavazadel odpovědní cestující. Případná pomoc ze strany řidičů bude poskytnuta pouze ve výjimečných případech a neodůvodňuje žádné nároky na takovou pomoc, pokud není dotyčný cestující handicapovaný nebo pokud není osobou s omezenou pohyblivostí.

15.2 Příruční zavazadla:

15.2.1 Příruční zavazadlo bude přepravováno zdarma, pokud jde o jedno zavazadlo na cestujícího, které má maximální rozměry 42×30×18 cm a maximální hmotnost 7 kg.

15.2.2 Cestující musí ukládat svá příruční zavazadla v prostoru pro cestující způsobem, který neohrozí bezpečnost, řádnou obsluhu autobusu a nebude omezovat ostatní cestující. Příruční zavazadla by měla být v zásadě uložena v odpovídajících úložných prostorech na palubě nebo pod sedadly před cestujícími.

15.2.3 Za příruční zavazadla a jejich obsah jsou cestující zodpovědni sami během celé jízdy. V případě, že bude zjištěno neoprávněné zacházení se zavazadly třetí stranou, musí o tom být informován řidič autobusu. Cestující jsou vyzváni, aby před ukončením cesty zkontrolovali celistvost svých příručních zavazadel.

15.3 Speciální zavazadla:

15.3.1 Takzvaná speciální zavazadla vyžadují předběžnou registraci provedenou cestujícím a potvrzení. Neexistuje žádný obecný nárok na přepravu speciálních zavazadel.

15.3.2 Za speciální zavazadla se považují objekty převyšující rozměry běžných zavazadel. Velikost a ostatní vlastnosti speciálních zavazadel jsou definovány podle přepravních podmínek smluvní strany FlixMobility.

15.3.3 Přeprava speciálních zavazadel je omezena na 1 zavazadlo na jednoho cestujícího.

15.3.4 Armatura, bytové zařízení nebo části nábytku, elektronická zařízení, surfovací prkna a lepenkové kartony jsou obecně z přepravy vyloučeny. Ortopedické pomůcky a jízdní kola se nepovažují za speciální zavazadla. Ty jsou předmětem separátních podmínek.

15.3.5 Registrace speciálních zavazadel musí být provedena v souladu s obchodními podmínkami smluvní strany zajišťující rezervaci cest. Na rozdíl od běžných zavazadel mohou být za přepravu speciálních zavazadel účtovány poplatky.

15.4 Hudební nástroje:

15.4.1 Hudební nástroje jsou klasifikovány jako speciální zavazadla. V případě, že je daný hudební nástroj (včetně obalu) menší než stanovená velikost příruční zavazadla, může být přepravován bezplatně jako příruční zavazadlo. V případě, že je daný hudební nástroj (včetně obalu) větší než stanovená velikost příruční zavazadla, musí být přepravován v zavazadlovém prostoru. V tomto případě může být účtován další poplatek v souladu s obchodními podmínkami smluvní strany FlixMobility.

15.4.2 Obecně doporučujeme přepravu hudebních nástrojů v pevných pouzdrech.

15.5 Cenné předměty:

15.5.1 Cenné předměty, jako jsou peníze, šperky, drahé kovy, klíče, brýle (sluneční brýle nebo brýle na čtení), elektronická zařízení (notebooky, iPady, tablety, MP3 přehrávače, mobilní telefony, fotoaparáty), kontaktní čočky, důležité doklady (diplomové osvědčení, jiné osvědčení, pověřovací listiny, pasy, řidičské průkazy, cenné papíry atd.) a křehké předměty musí být přepravovány v příručním zavazadle, nikoliv jako běžné zavazadlo, a musí být pod náležitým dohledem cestujících.

15.5.2 Pokud se cestující rozhodnou umístit cenné předměty do běžného zavazadla, nebudou za ně ručeno. Výjimkou uvedeného jsou případy úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti.

15.6 Dětské kočárky:

15.6.1 Dětské kočárky musí být přepravovány jako zvláštní zavazadla (max. 1 kočárek na jednoho cestujícího). Dětské kočárky musí být skládací. Dětské kočárky bez možnosti složení nesmějí být přepravovány. Registrace musí být provedena  v souladu s obchodními podmínkami smluvní strany zajišťující rezervaci cest.

15.7 Jízdní kola:

15.7.1 Na některých trasách lze přepravovat jízdní kola. Jízdní kola musí mít standardní rozměry bez příslušenství a nesmí překročit hmotnost 25 kg. Tandemy nebo tříkolky nelze přepravovat.

15.7.2 Všem cestujícím, kteří chtějí přepravovat jízdní kola, doporučujeme rezervovat jízdenku a zavazadlový prostor na jízdní kolo v dostatečném předstihu.

15.7.3 Přepravu jízdních kol lze provést pouze v závislosti na dostupné kapacitě autobusu – maximálně 5 jízdních kol na autobus. Na přepravu jízdních kol nelze uplatňovat žádné všeobecné nároky.

15.7.4 Přeprava probíhá na nosičích jízdních kol. Ve zvláštních případech je přeprava možná ve vhodných pytlích v zavazadlovém prostoru (např. skládací kolo). V takovém případě o tom musí být informována smluvní strana pro rezervaci cest.

15.8 Za zapomenuté věci není ručeno.

15.9 Během jízdy není povoleno manipulovat s nebezpečnými látkami a předměty; jedná se zejména o:

  • výbušné, snadno hořlavé, radioaktivní, páchnoucí nebo žíravé látky;
  • nezabalené nebo nechráněné předměty, které by mohly zranit ostatní cestující.

Patří sem například zbraně, střelivo a ohňostroje.

16 Přeprava zvířat

16.1 Přeprava psů a jiných zvířat v autobusech na delší vzdálenost je ze zásady vyloučena.

16.2 Pravidla uvedená v bodech 14.2.3 a 14.2.4 platí pro asistenční a vodící psy.

17 Práva cestujících v případě zpoždění nebo zrušení spoje

17.1 Pokud existuje možnost, že odjezd rezervovaného spoje bude muset být zrušen, bude zpožděn o více než 120 minut nebo v případě rezervace více jízdenek než je možno, mají cestující tyto možnosti: a) mohou pokračovat v cestě při nejbližší možné příležitosti na jiné trase vedoucí do destinace stanovené ve smlouvě o přepravě, a to za podmínek srovnatelných s podmínkami uvedenými ve smlouvě; nebo b) mohou požádat o proplacení jízdného a o volnou zpáteční jízdenku na autobus jedoucí do místa odjezdu stanoveného v příslušné přepravní smlouvě. Nárok na úplné proplacení zakoupené jízdenky vzniká jak pro část absolvované trasy, tak i pro neabsolvovanou trasu v případě, že bylo nemožné uskutečnit cestu v původní podobě zvolenou cestujícím. Náhrada bude provedena v peněžité podobě do 14 dnů od obdržení požadavku na odškodnění, nebo pokud cestující dostali volbu podle písmene a) nebo b) a pokud cestující nesouhlasí s jinou formou náhrady.

17.2 Společnost Umbrella nabízí cestujícím bezplatné ubytování v hotelu, popř. jinou formu ubytování a pomoc při organizaci přepravy mezi autobusovou stanicí a místem ubytování v případě, že je potřebné ubytování na 1 nebo více nocí v důsledku zrušení nebo zpoždění spoje z autobusové stanice, přesahující 90 minut u jízdy s plánovanou délkou trvání delší než 3 hodiny. V tomto případě společnost Umbrella nabídne cestujícím lehké jídlo, stravu nebo občerstvení v poměru k době čekání nebo zpoždění za předpokladu, že jsou k dispozici v autobuse či na autobusové stanici, nebo pokud mohou být zajištěny přiměřeným způsobem. Společnost Umbrella omezí celkové náklady na ubytování, s výjimkou nákladů na přepravu mezi autobusovou stanicí a ubytování, na 80 EUR/2160 CZK za noc na cestujícího a maximálně na 2 noci. Výše zmíněný nárok na bezplatné ubytování v hotelu nebo jinou formu ubytování se nevztahuje na případ, kdy je společnost Umbrella schopna prokázat, že zrušení nebo zpoždění bylo způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo přírodními katastrofami, které ohrožují bezpečný provoz pravidelné autobusové dopravy.

17.3 V případě, že se vozidlo během jízdy stane nefunkčním, společnost Umbrella nabídne cestujícím přepravu náhradním vozidlem do cílové stanice nebo přepravu do vhodného místa čekání, odkud může cesta pokračovat.

17.4 Další nároky vyplývající ze škody způsobené zrušením nebo zpožděním nejsou vyloučeny.

18 Odpovědnost

18.1 V případě lehké nedbalosti bude převzata odpovědnost – s výjimkou případů ublížení na životě, poranění končetin nebo ublížení na zdraví – pouze pokud jsou porušeny základní smluvní závazky. Pro úmyslnou a hrubou nedbalost platí i nadále neomezená odpovědnost.

18.2 V případech běžné nedbalosti je vyloučena odpovědnost za kolaterální (nepřímé) škody. To neplatí v případech nedbalosti nebo úmyslného ublížení na tělě, životě nebo zdraví.

18.3 Výše náhrady škody v případě úmrtí a osobních zranění je omezena na 220 000 EUR/5 940 000 CZK na cestujícího, přičemž výše náhrady v rámci uplatnění  silničního zákona zůstává výslovně vyhrazena.

18.4 Odpovědnost a výše náhrady za škody na zavazadlech jsou omezeny a vyloučeny následovně:

18.4.1 V případě poškození zavazadel vdůsledku nehody autobusu nebo jejich ztráty vlivem této nehody je výše požadované náhrady škody na osobu a zavazadlo omezena na 1 200 EUR/32 400 CZK.

18.4.2 Odpovědnost je vyloučena v případě ztráty zavazadel, která nebyla způsobena nehodou autobusu, záměny nebo krádeže zavazadel. Vyjímkou jsou hrubá nedbalost nebo úmyslné jednání.

18.4.3 Odpovědnost za škody nebo další škody způsobené nevhodným uložením zavazadel cestujícími je vyloučena s výjimkou případů úmyslného zavinění a hrubé nedbalosti.

18.5 Odškodnění v případě poškození invalidních vozíků a jiných zdravotnických pomůcek k chůzi musí vždy odpovídat alespoň hodnotě náhrady nebo nákladům na opravu ztraceného nebo poškozeného zařízení. Během tohoto procesu bude vynaloženo veškeré úsilí, aby se zajistila přinejmenším dočasná výměna, která odpovídá technickým a funkčním vlastnostem ztraceného nebo poškozeného invalidního vozíku nebo jiného vybavení k chůzi.

18.6 Výše náhrady za veškeré další škody na majetku, kromě poškození zavazadel nebo invalidních vozíků a jiných pomůcek k chůzi vlivem nehody, je podle zákona omezena na 1 000 EUR/27000 CZK, pokud škoda na majetku nevznikla úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

18.7 Výše jmenované omezení či vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na zákonnou povinnou odpovědnost bez zavinění, nebo pokud se odpovědnost bez zavinění v jednotlivých případech předpokládá.

19 Všeobecné přepravní podmínky

Kromě těchto „zvláštních přepravních podmínek“ platí zákonné nařízení zákona o silniční dopravě.

20 Místo výkonu pravomoci

Místo výkonu pravomoci obchodníků, právnických osob a fyzických osob, které nemají v České republice žádnou obecnou pravomoc, jakož i osoby, které po uzavření přepravní smlouvy změnily své trvalé nebo přechodné bydliště do zahraničí, a jejichž bydliště nebo obvyklý pobyt není v čase jednání znám, je Praha.

21 Neúčinná ustanovení

V případě, že by jednotlivá ustanovení v rámci těchto všeobecných obchodních podmínek pro přepravu měla být zcela nebo zčásti neúčinná nebo neplatná, nesmí být timto ohrožena účinnost přepravní smlouvy jako celku.

 

Datum: 21. června 2017

 

 

LinkedIn
umbrellaCB
Facebook
Umbrella Coach & Buses
Instagram
@umbrellaCB